Regulamin Parkingu

Parking niestrzeżony, płatny, monitorowany, czynny 7 dni w tygodniu.

 1. Kierowca pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przechowania przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 2. Parking jest parkingiem niestrzeżonym płatnym przeznaczonym dla samochodów osobowych i motocykli.
 3. Parking jest płatny przez wszystkie dni w roku, 24 godziny na dobę.
 4. Wysokość opłaty parkingowej oraz innych opłat niewymienionych w regulaminie parkingu określa cennik umieszczony w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed wjazdem na teren parkingu.
 5. Opłata za parkowanie jest naliczana i pobierana jednorazowa przed wjazdem na parking.
 6. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 roku poz. 1137 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu na terenie parkingu wynosi 15km/h.
 7. Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy zagrażające bezpieczeństwu ruchu będą wywożone lub przestawiane, a od kierowcy takiego pojazdu zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 500 Pln + koszt holowania lub przestawiania.
 8. W przypadku uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń parkingowych z winy Kierowcy, ponosi on pełny koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu.
 9. Przedmiotem przechowania jest wyłącznie sam pojazd oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenia fabryczne.
 10. Wjeżdżając na parking kierowca jest zobowiązany do pobrania biletu parkingowego. Na żądanie Zarządzającego parkingiem kierowca pojazdu zobowiązany jest do okazani ważnego biletu parkingowego oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu przebywającego na parkingu
 11. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób nieuprawnionych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń. Zarządzający nie odpowiada za szkody wewnątrz pojazdu.
 12. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do stosowania się poleceń Zarządzającego parkingiem.
 13. Kierowca pojazdu zobowiązany jest zgłosić Zarządzającemu parkingiem Tel: 501 213 221 | 501 522 774 wszelkie uszkodzenia pojazdów powstałe podczas manewrowania na parkingu.
 14. Kierowca pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu osobom trzecim przez niego samego lub jego osoby towarzyszące.
 15. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządzającego parkingiem tel: 501 522 774 | 501 213 221 o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.
 16. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej oraz w wyniku nieprzestrzegania przez Kierowcę postanowień niniejszego regulaminu.
 17. W przypadku zgubienia kluczy do pojazdu, próby dostania się do wnętrza pojazdu mogą być podjęte po okazaniu Zarządzającemu parkingiem dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości kierowcy, na jego koszt i ryzyko.
 18. Zabroniony jest wjazd na parking pojazdem przewożącym materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne zagrażające życiu i zdrowiu ludzi a także zagrażające innym pojazdom przechowywanym na parkingu.
 19. Zarządzający parkingiem jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłej i uzasadnionej przyczyny.
 20. Na terenie parkingu zabronione jest dokonywanie napraw pojazdu, a także wykonywanie czynności serwisowych oraz pielęgnacyjnych pojazdu.
 21. Na terenie parkingu zabronione jest używanie otwartego ognia.
 22. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej i żywiołów.
 23. Użytkownik ponosi całkowite ryzyko pozostawiania wewnątrz samochody przedmiotów nie należących do wyposażenia pojazdu.
 24. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń obsługi parkingu.
 25. Skargi, wnioski oraz roszczenia związane z korzystaniem z parkingu, należy zgłaszać na adres Zarządzającego parkingiem.
 26. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maj 2023.
 27. Z opłat za miejsca postojowe zwolnione są następujące osoby lub pojazdy:
 1. pojazdy służb ratowniczych będących w akcji
 2. pojazdy służb państwowych.